😍😍😍😍😍

😍😍😍😍😍

وقتی زنی را غمگین میبینید انقدر از او نپرسید چرا غمگینی شاید او روزی خود را به خاطر کسی عوض کرده است شاید آنقدر از خودش دور شده است که حالا حالا ها باید برود ...

وقتی زنی را غمگین میبینید انقدر از او نپرسید چرا غمگینی شاید او روزی خود را به خاطر کسی عوض کرده است شاید آنقدر از خودش دور شده است که حالا حالا ها باید برود تا به خودش برسد شاید اصلا با عشق گلاویز شده است و تمام تنش زخمهای ...

موشک هم که بفرستی فضا ۲۵ هزار نفر هستن که باهات حال نکنن پس قضاوت و حرفای دیگرانو رها کن و کار خودتو بکن #جذاب #خاص

موشک هم که بفرستی فضا ۲۵ هزار نفر هستن که باهات حال نکنن پس قضاوت و حرفای دیگرانو رها کن و کار خودتو بکن #جذاب #خاص