ermmy

ermmy

انتظار سخت ولی منتطرت میمونم💔
خـــــــــــ❤ـــــــــدایـا…!
گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می گیــرد،
نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم ،
و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم،
تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند
و قلبـــم سبک می شود آنــوقــت تو می آیی و تــــــمـــــــــام فضای دلـم را پر می کنی
و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !
چون تو را در قلبـــــــــ💋ــــــــــم دارم ...

خــــــ❤ــــــدا مرحم تمام دردهاست
هر چه عمق خراش های وجودت بیشتر باشد!!!!
خــــــــــ❤ــــــــــدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای می گیرد
خــــــــــ❤ـــــــدایا
دردهایم
دلنشین می شود وقتی درمـــــــــانم تویی😍


خـــــــــــــــ❤ـــــــــــــــدایا

بعضی ها آن قدر کوچکند

که برای بزرگ شدن ؛ نیاز دارند

مـــــــــــــــرا زمین بزنند و روی شانه هایم بایستند!!!!

موردی پیدا نشد