fereshttt

یا رب نظر تو برنگردد
متاهل
کپی : بلاک

خداست که معبودى جز او نیست؛ زنده و برپادارنده است؛نه خوابى س...

خداست که معبودى جز او نیست؛ زنده و برپادارنده است؛نه خوابى س...

چند خموش می‌کنم سوی سکوت می‌رومهوش مرا به رغم من ناطق راز می...

چند خموش می‌کنم سوی سکوت می‌رومهوش مرا به رغم من ناطق راز می...

آن که نقشی دیگرش جایی مصور می‌شودنقش او در چشم ما هر روز خوش...
۸

آن که نقشی دیگرش جایی مصور می‌شودنقش او در چشم ما هر روز خوش...

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ایوی درد و ای درمان من از...
۷

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ایوی درد و ای درمان من از...

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارابه وصل خود دوایی کن دل ...
۱

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارابه وصل خود دوایی کن دل ...

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیمهر روز عشق بیشتر و صبر کمتر اس...

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیمهر روز عشق بیشتر و صبر کمتر اس...

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارابه وصل خود دوایی کن دل ...
۱۰

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارابه وصل خود دوایی کن دل ...

کاش آن به خشم رفته ما آشتی کنانباز آمدی که دیده مشتاق بر درس...
۱۱

کاش آن به خشم رفته ما آشتی کنانباز آمدی که دیده مشتاق بر درس...

از هر چه می‌ رود سخن دوست خوش ترستپیغام آشنا نفس روح پرورستت...

از هر چه می‌ رود سخن دوست خوش ترستپیغام آشنا نفس روح پرورستت...

چنان به موی تو آشفته‌ ام به بوی تو مستکه نیستم خبر از هر چه ...
۲

چنان به موی تو آشفته‌ ام به بوی تو مستکه نیستم خبر از هر چه ...

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست تا ندانند حریفان، ک...

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست تا ندانند حریفان، ک...

محبوب من حرفی بزنصدایت را ببوسم ...
۲

محبوب من حرفی بزنصدایت را ببوسم ...

کنارت مانده ام اما چه سودی دارد این ماندن ؟
۵

کنارت مانده ام اما چه سودی دارد این ماندن ؟

گفتی نظر خطاست ...تو دل می بری رواست ؟
۴

گفتی نظر خطاست ...تو دل می بری رواست ؟

همین چند روز پیش فکر میکردممیتوانم عاشق کسی شبیه تو شوماز هم...
۱۳

همین چند روز پیش فکر میکردممیتوانم عاشق کسی شبیه تو شوماز هم...

عشق آن است که یوسف بخورد شلاقیدرد تا مغز سر و جان زلیخا برود
۷

عشق آن است که یوسف بخورد شلاقیدرد تا مغز سر و جان زلیخا برود

اگر برای تو خیری داشت میمانداگر دوستدارت بود ، حرفی میزدو اگ...
۳

اگر برای تو خیری داشت میمانداگر دوستدارت بود ، حرفی میزدو اگ...

نخواهی آمد مانده ام به راهی که نخواهی آمد ...
۶

نخواهی آمد مانده ام به راهی که نخواهی آمد ...

کنارم باش، این پاییز،کنارم باش، می‌ترسم...خزان را دوست دارم ...
۱۱

کنارم باش، این پاییز،کنارم باش، می‌ترسم...خزان را دوست دارم ...

تلخ میگذرد این روزها !که قرار است از تو …که آرام جانمی برای ...
۹

تلخ میگذرد این روزها !که قرار است از تو …که آرام جانمی برای ...