◦●◉✿Ń❃Å❃Ŕ❃Ģ❃Ë❃Ş✿◉●◦

narges_o_p

ღ عکس های خاص دخترانه و پسرانه برای پرفایل ღ
lnstagram:@_narges_685📲
nazdika:@narges_58۰📲
Rubika:@narges_632📲
سفری را آغاز کرده ام...
به بلندای یک عمر...
به کوتاهی یک سال...
پر از شادی، پر از غم..
پر از لبخند ،پر از حسرت..
پر از عشق و پر از نفرت..
پر از دلگیری غربت...
سفری را آغاز کرده ام...
رهی بسیار طولانی،بسی سخت..
پر از آز و ترس و منت..
پر از شعر و شادی و همت..
گهی زین به پشت و گهی پشت به زین میروم...
من این راه را به مقصد،خرامان میروم...
گهی چون بی غمانم ،همره شادمانم،زمانی افسار بدست غم میروم...
سفری را آغاز کرده ام...
گر شود چاهی براهم ،ای دوست با او مدارا میکنم...
این ره نابسامان را من هموار میکنم...
نسترن میخندد برایم،نرگس میرقصد..
بلبل آوازه خان ،چهچه زنان میخواند تا بیایم...
گهی افتان و خیزان و گاه بر سکوی شیران میروم...
من از این جاده عمر بی مهابا میروم...🌝🍃

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p
۳

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p
۱

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p
۱

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

ممنون دوست عزیزم 😻#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

ممنون دوست عزیزم 😻#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

خدای مننه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم ک...
۷

خدای مننه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم ک...

آتشی نمى سوزاند “ابراهیم” راو دریایى غرق نمی کند “موسى” راما...

آتشی نمى سوزاند “ابراهیم” راو دریایى غرق نمی کند “موسى” راما...

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p
۱

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p

#فالو_لایک_فراموش_نشه😻❤👉@narges_o_p