داداشی هیچی نباشی بازم رفیقتم@neima تقدیم به بهترین داداش دن...
۱

داداشی هیچی نباشی بازم رفیقتم@neima تقدیم به بهترین داداش دن...

دور دونیه خوشگلم  فالو بشه هی تویی که داری نگاه میکنی فالو ک...
۲

دور دونیه خوشگلم فالو بشه هی تویی که داری نگاه میکنی فالو ک...

همه بگید
۳۱

همه بگید

من همونم
۵

من همونم

فدای اون صدات بشم
۳

فدای اون صدات بشم

دست به تاج سرم بزنید شاه رگ تونو چاقو میزنم
۱۱

دست به تاج سرم بزنید شاه رگ تونو چاقو میزنم

خیلی حرفه
۱۰

خیلی حرفه

دومی بیشتر حال میکنم خدایی
۱۱

دومی بیشتر حال میکنم خدایی

این دنیا بهشت نیس ...من مجبور نیستم یه فرشته باشمبهشتی که فر...

این دنیا بهشت نیس ...من مجبور نیستم یه فرشته باشمبهشتی که فر...

من مجبور نیستم فرشته باشم

من مجبور نیستم فرشته باشم

میخوام بیام پیشت
۴

میخوام بیام پیشت

😊😊😔

😊😊😔