بفرمائید دلمه...
۱۴

بفرمائید دلمه...

صبح همگی دوستانم به خیر وخوشی...ساعت 6:00روز چهارشنبه 92/11/...
۱۳

صبح همگی دوستانم به خیر وخوشی...ساعت 6:00روز چهارشنبه 92/11/...

ساعت 3:30شبفردا امتحان دارم دوستان
۲

ساعت 3:30شبفردا امتحان دارم دوستان

خدایا....
۲

خدایا....

تقدیم ازته دلم...ساعت5:30مورخ92/11/01روز سه شنبه
۵

تقدیم ازته دلم...ساعت5:30مورخ92/11/01روز سه شنبه